Zonnepark Dorst

23 december 2020

Groendus heeft op 22 december 2020 een principeverzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het verzoek gaat om het realiseren van een zonnepark van ongeveer 10 hectare. Aangezien de plannen passen binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente, heeft het college op 19 januari 2021 besloten de stukken vrij te geven voor inspraak.

Tijdelijk afwijken van het bestemmingplan
Het zonnepark Dorst aan de Akkerweg kan er alleen komen als er tijdelijk (voor een periode van 25 jaar) wordt afgeweken van het vastgestelde bestemmingsplan. Om dit mogelijk te maken moet de initiatiefnemer Rooftop Energy hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Verklaring van geen bedenkingen
De gemeente Oosterhout bekijkt of de aanvraag aan alle wettelijke regels voldoet, bijvoorbeeld voor natuur of archeologie. Daarna neemt het college een besluit over het afgeven van de vergunning voor het bouwen en moet de gemeenteraad toestemming geven met een ‘verklaring van geen bedenkingen’ om van het bestemmingsplan af te wijken. Vooruitlopend op het indienen van deze aanvragen ligt nu het principeverzoek ter inzage.

Inspraakprocedure principeverzoek
Het principeverzoek ligt vanaf donderdag 4 februari tot en met woensdag 24 februari 2021 (3 weken) ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u een inspraakreactie op het principeverzoek geven.

Een inspraakreactie kunt u per e-mail insturen via duurzaam@oosterhout.nl, onder vermelding van ‘Inspraakreactie plan zonnepark Dorst’.

Een schriftelijke inspraakreactie kan ook. Deze stuurt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

Aanvraag omgevingsvergunning
Rooftop Energy is in 2020 gestart met het informeren van direct omwonenden en andere belanghebbenden. De feedback daarvan wordt zo goed mogelijk toegepast. Zo komt er nu meer ruimte voor groen langs de Akkerweg en wordt er extra vrij ruimte langs de Molenleibeek vrijgehouden. Bij een direct aanwonende wordt nu 70 meter afstand tot de bossages aangehouden.
De omgevingsdialoog loopt nog door tot het moment van indienen van de omgevingsvergunningaanvraag. Rooftop Energy kan de vergunning pas aanvragen nadat de uitkomsten uit de omgevingsdialoog en de inspraakprocedure goed zijn verwerkt en de inspraakreacties zijn behandeld en beantwoord door het college.

Bewoners en andere belanghebbenden / inspraakreactie indienen
Inwoners van Oosterhout en andere in Oosterhout belanghebbende rechtspersonen, kunnen tijdens de termijn van ter inzage legging een schriftelijke inspraakreactie indienen. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

Communicatie
De gemeente informeert op verschillende manieren over de plannen.
Tijdens belangrijke momenten in deze inspraak- en omgevingsvergunningprocedure communiceert de gemeente standaard via (nieuws)brieven en de eigen mediakanalen. Ook via persberichten en gesprekken met media biedt de gemeente informatie over de voortgang van de procedure. Voor de inspraakprocedure is ook een bewonersbrief  (PDF, 1,1 mb) verspreid onder de inwoners van Dorst.

Daarnaast zal een website worden opgezet met informatie over dit project en de voortgang van de procedure.

Ook zijn inwoners van Dorst welkom om deel te nemen aan enkele werkgroepen die zich bezig zullen houden met:

De landschappelijke inpassing/ natuur in en om het zonnepark
De wijze waarop inwoners van Dorst kunnen participeren in en profiteren van het project
Het opstellen van een voorstel voor een duurzaamheidsfonds (samen met omwonenden van Energiepark A59) voor maatschappelijk, sociale en/of duurzame projecten.

Zonnepark Dorst

Zonnepark Dorst is een gezamenlijk initiatief van gemeente Oosterhout en Groendus.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf geïnformeerd over Zonnepark Dorst en meld je aan voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Gemeente Oosterhout
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout
duurzaam@oosterhout.nl

Groendus
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
info@groendus.nl

proclaimer
privacyverklaring